Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich `Nasza Szansa` Praszka

Jesteś tutaj: Strona główna - Statut

Statut

  S T A T U T


Praszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
          „Nasza  Szansa”z siedzibą w Praszce
  


SPIS  TREŚCI


ROZDZIAŁ I      Przepisy ogólne…………………………………….2

ROZDZIAŁ II     Cele i formy działania Stowarzyszenia…………….3

ROZDZIAŁ III    Członkowie, ich prawa i obowiązki……………….4

ROZDZIAŁ IV    Władze Stowarzyszenia…………………………...7

ROZDZIAŁ V     Oddziały i gminne grupy abstynenckie…………..10

ROZDZIAŁ VI    Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia..11

ROZDZIAŁ VII  Przepisy końcowe………………………………....12

 ROZDZIAŁ I  Przepisy ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” i w dalszej części Statutu nazywa się Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Praszce.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1.    Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3.    Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
4.    Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem o celach nie zarobkowych.
5.    Stowarzyszenie ma prawo tworzenia terenowych placówek organizacyjnych w postaci oddziałów i gminnych grup abstynenckich, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1.   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2.   W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników
      i członków Stowarzyszenia.
3.    Stowarzyszenie może korzystać ze świadczeń wolontariuszy zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. 2003r. nr 96 poz. 873).

  
ROZDZIAŁ II  Cele i formy działania Stowarzyszenia.

§ 8

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.    Propagowanie i wspieranie trzeźwego trybu życia w społeczeństwie.
2.    Ochrona i promocja zdrowia wśród osób uzależnionych, a szczególnie od alkoholu i ich rodzin.
3.    Udzielanie pomocy w dalszej rehabilitacji osobom uzależnionym po zakończeniu leczenia w ośrodku odwykowym.
4.    Działanie na rzecz trwałej abstynencji wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.
5.    Promowanie współdziałania z organami administracji publicznej i innymi organizacjami i instytucjami w zakresie profilaktyki uzależnień.
6.    Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o uzależnieniach głównie od alkoholu, niebezpieczeństw z tym związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na całym terenie działania Stowarzyszenia - szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7.    Pomaganie rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą alkoholową.
8.    Doskonalenie umiejętności w pomaganiu innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
9.    Przeciwdziałanie przemocy występującej w rodzinie.
10.    Pomaganie w reintegracji społecznej osobom  zagrożonym zawodowo i społecznie oraz  przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
11.    Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
12.    Pomaganie osobom zaangażowanym w ruchach trzeźwościowych w poszerzaniu ich   dorobku naukowego, artystycznego, kulturalnego i innego.
13.    Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Tworzenie alternatywnego środowiska i warunków dla osób pragnących trzeźwo żyć.
2.    Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą
w rodzinie.
3.    Prowadzenie stałej działalności informacyjnej i edukacyjnej, jak również profilaktycznej
i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocja zdrowego i trzeźwego życia.
4.    Organizowanie i powadzenie punktów informacyjno - konsultacyjnych, w których promowane są metody i sposoby leczenia choroby alkoholowej.
5.    Organizowanie środowisk abstynenckich w terenie poprzez tworzenie oddziałów i gminnych grup samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.
6.    Przygotowanie swoich przedstawicieli do pracy w środowiskach lokalnych poprzez:
a)    szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym, szczególnie od alkoholu i pomagają ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie,
b)    udział w szkoleniach organizowanych przez profesjonalne instytucje,
c)    wymianę doświadczeń na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.
7.    Organizowanie kwalifikowanych wyjazdów - obozów terapeutycznych z zajęciami prowadzonymi przez profesjonalnych terapeutów.
8.    Współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem życia bez alkoholu i przemocy.
9.    Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia oraz przedstawiania jego form pracy i programu działania.
10.    Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.
11.    Organizowanie integracyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych artystyczno - kulturalnych i innych.
12.    Udostępnianie i organizowanie pomieszczeń, w których będzie prezentowany władzom
i społeczeństwu dorobek naukowy, artystyczny, kulturalny i inny osób zaangażowanych
w ruchach trzeźwościowych.
13.    Prowadzenie działalności dobroczynnej.

§ 9(1)

1.    Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna.
2.    Prowadząc działalność nieodpłatną Stowarzyszenie za swoje świadczenia nie pobiera wynagrodzenia.
3.    Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może prowadzić działalność odpłatną 
w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych określonych art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873), za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie.
4.    Stowarzyszenie po wcześniejszym zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym może prowadzić działalność gospodarczą skierowaną na zdobywanie funduszy na działalność statutową. Działalność ta musi być inna od działalności odpłatnej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

ROZDZIAŁ III  Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 § 10

1.    Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności.
2.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3.    Osoby fizyczne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia lub Kierownika oddziału lub gminnej grupy po złożeniu wypełnionej deklaracji.
4.    Osoby prawne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji, po zbadaniu, czy cele lub praktyka wnioskującej instytucji nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.    zwyczajnych,
2.    wspierających,
3.    honorowych.

§ 12

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu
14 dni od daty  podjęcia uchwały.
W razie odmowy przyjęcia na poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia odwołanie
do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 § 13
       
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna deklarująca chęć zaprzestania zażywania niebezpiecznych dla zdrowia używek w szczególności alkoholu, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiąże się do przestrzegania statutu, regulaminów i zarządzeń.

 § 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1.    Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystając z jego urządzeń i świadczeń.
2.    Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych.
3.    Oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawiania swoich postulatów.
4.    Brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu.
5.    Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

§ 15

Członek wspierający.
1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po przedłożeniu pisemnej deklaracji.
2.    Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela.
3.    Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt. 5.

§ 16

Członek honorowy.
1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2.    Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.
3.    Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone § 14 za wyjątkiem pkt.5.
4.    Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

      § 17

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1.    Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz Stowarzyszenia.
2.    Utrzymywania trwałej abstynencji.
3.    Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4.    Przestrzegania norm współżycia społecznego.
5.    Regularnego opłacania składek członkowskich.
6.    Dbania o mienie Stowarzyszenia i jego dobre imię.
7.    Przyczynianie się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia.

§ 17(1)

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz Stowarzyszenia.

      § 18

Członkostwo osoby fizycznej ustaje na skutek:
1.    Wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków.
2.    Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia za:
a)    złamanie abstynencji,
b)    nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz Stowarzyszenia,
c)    świadome działanie na szkodę Stowarzyszenia i jego członków,
d)    nieusprawiedliwionego nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż pół roku,
e)    nieusprawiedliwionej nieobecności w trzech kolejnych miesiącach na spotkaniach Stowarzyszenia.
3.    Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
4.    Śmierci członka Stowarzyszenia.
5.    Członek Stowarzyszenia zamiast skreślenia lub wykluczenia może być zawieszony w prawach członka jednak nie dłużej niż na okres trzech miesięcy.

      § 19

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1.    Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2.    Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.
3.    Nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
4.    Nie przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz Stowarzyszenia.

 § 20

1.  Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie  zgłoszonemu Zarządowi Stowarzyszenia.
2.  Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 20(1)

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV  Władze Stowarzyszenia.

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:
1.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.
2.    Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.
3.    Komisja Rewizyjna.

§ 22

1.      Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.      Walne Zebranie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia.
3.      Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata 
     jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków na piśmie o jego terminie, 
     miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem obrad 
     Walnego Zebrania.
4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a.    z własnej inicjatywy,
b.    na żądanie Komisji Rewizyjnej
c.    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1- go 
     miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, 
     dla których zostało zwołane.
6.      Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia lub osoba spośród zgłoszonych 
     kandydatów wybrana przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
7.      W razie braku kworum kolejne Walne Zebranie jest zwoływane w drugim terminie, nie
     później niż w ciągu miesiąca a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą zebranych na
     nim członków.

       § 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.  Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i fizycznej Stowarzyszenia.
2.    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.    Wybór  i odwoływanie  wszystkich władz Stowarzyszenia.
4.    Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia oraz odwołań od uchwał Zarządu.
5.    Podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu.
6.    Ustalanie wysokości składek członkowskich i wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
7.    Uchwalanie budżetu, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań finansowych.
8.    Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
9.    Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie.
10.    Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
11.    Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania, w każdej sprawie wniesionej pod obrady.


 § 24

W Walnym Zebraniu udział biorą:
1.  Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
2.  Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

 § 25

1.    Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu ( w ilości 3-6 osób) wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym.
2.    Prezes Stowarzyszenia i członkowie Zarządu ze swego grona wybierają jednego lub dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

      § 25(1)

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.      Posiedzenia zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub co najmniej dwóch innych członków 
     Zarządu.
3.      Szczegółowe uprawnienia, organizację pacy oraz tryb obradowania określa regulamin
     Zarządu.

      § 26

Do kompetencji Zarządu należy:
1.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.    Kierowanie całą działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami, zgodnie z celami statutowymi i uchwałami Walnego Zebrania.
3.    Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.
4.    Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
5.    Skreślanie członków Stowarzyszenia z ewidencji zgodnie z § 18,19 i 20.
6.    Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
7.    Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych, międzynarodowych
i zagranicznych.
8.    Zwoływanie Walnych Zebrań.
9.    Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał z tym związanych.
10.    Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawie Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz.
11.    Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
12.    Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
13.    W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
14.    Tworzenie i likwidacja nowych oddziałów i gminnych grup abstynenckich.
15.    Ustalanie regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.       

 § 27

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, wybieranym na Walnym  Zebraniu w głosowaniu jawnym lub tajnym i składa się z 3-5 osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
2.    Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a)    pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
b)    pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
c)    być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji     zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 z 2001 r. Nr 85 poz. 924 i Nr 154 poz.1799, z 2002r. Nr 113 poz.984 oraz z 2003r. Nr 45 poz.391 i Nr 60 poz.535).
5.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

      § 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia i Zarządu.
2.    Przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu.
3.    Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
4.    Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu.
5.    Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
6.    Uczestnictwo jej członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7.    Zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

 § 29

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków do swego składu w ilości nie przekraczającej 1/2 stanu początkowego liczby członków pochodzących z wyborów, w miejsce tych, którzy uchylają się od brania udziału w pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub zostali pozbawieni praw członka zwyczajnego. Jeżeli warunek liczbowy nie może być dotrzymany Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

      § 29(1)

1.    Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu to zmieniają.
2.    Głosowania po wcześniejszym ustaleniu, mogą być jawne lub tajne.
3.    W sytuacji równego rozłożenia głosów przy głosowaniu jawnym decyduje głos prowadzącego Walne Zebranie, posiedzenie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a po głosowaniu tajnym następuje powtórka głosowania.

     § 30

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje  funkcje społecznie i z tego tytułu nie pobierają wynagrodzenia.

     § 31

1.    Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2.    Nie ogranicza się członkom liczby kadencji we władzach Stowarzyszenia.
3.    W przypadku złamania abstynencji Prezes Stowarzyszenia, członkowie Zarządu
      i członkowie Komisji Rewizyjnej natychmiast przestają pełnić swoje funkcje.


ROZDZIAŁ V  Oddziały i gminne grupy abstynenckie.

 § 32

1.      Terenowymi jednostkami są oddziały i gminne grupy abstynenckie zwane dalej oddziałem    
     lub grupą.
2.      Oddziały i grupy tworzy się w przypadku, gdy 10 członków Stowarzyszenia działających 
     na danym terenie podejmuje uchwałę o powołaniu oddziału lub grupy i uchwała ta zostaje  
     zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.

     § 33

Władzami oddziału lub grupy są:
1.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2.    Zarząd Stowarzyszenia.
3.    Walne Zebranie Członków oddziału lub grupy.
4.    Kierownik oddziału lub grupy zwany dalej Kierownikiem.

  § 34   

1.    Członkami oddziału lub grupy są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2.    Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest działać w jednym z oddziałów lub grupie, gdy te powstają.
3.    Członek Stowarzyszenia ma prawo wyboru oddziału lub grupy, do którego chce należeć. Nie może jednak należeć do dwóch lub więcej oddziałów czy grup jednocześnie.

 § 35

Walne Zebranie Członków oddziału lub grupy, w głosowaniu jawnym lub tajnym wybiera Kierownika oraz uchwala regulamin pracy wewnętrznej, zwykłą większością głosów.

 § 36

Wybory, o których mowa w § 36 odbywają się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a przy braku kworum w drugim terminie po upływie jednej godziny od pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych na nim członków oddziału lub grupy.

§ 37

Kierownik jest wybierany przez Walne Zebranie Członków oddziału lub grupy na okres jednego roku, przy akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 38

Do kompetencji Kierownika należy:
1.    Organizowanie pracy oddziału lub grupy.
2.    Reprezentowanie oddziału lub grupy na zewnątrz i wobec władz Stowarzyszenia.
3.    Przygotowywanie harmonogramów prac oddziału lub grupy.


 § 39

1.    Oddziały lub grupy organizują grupy spotkaniowe dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin. Przynależność do grupy spotkaniowej nie stanowi jeszcze
o członkostwie w Stowarzyszeniu. Grupy spotkaniowe mają na celu uświadamiać osobom zagrożonym i ich rodzinom istotę problemu oraz przygotować je do abstynenckiego trybu życia. Do prowadzenia tych grup mogą być zatrudnione osoby profesjonalne zajmujące się tym problemem.
2.    Oddział lub grupa zbiera się okresowo co najmniej raz w tygodniu w ustalonych miejscach, dniach i godzina zebrań.
3.    Terminarz zebrań i plan pracy na okres roku Kierownik przesyła do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia. Oddział lub grupa ma prawo do uchwalania własnego regulaminu pracy w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI  Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia.

    § 40

Majątek Stowarzyszenia.
1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wierzytelności i prawa majątkowe.
2.    Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a)    wpływy ze składek członkowskich,
b)    dochody z działalności statutowej,
c)    wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Stowarzyszenia,
d)    dotacje i subwencje oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
e)    zapisy i darowizny oraz spadki,
f)    dochody z majątku Stowarzyszenia,
g)    dochody z działalności odpłatnej,
h)    dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
3.    Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie służy realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych, i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
4.    Zabrania się:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz  członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oaz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków  Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia,
d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 § 41

1.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.
2.    Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia tzn. nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§ 42
     
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, innych pism i dokumentów w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub wiceprezes.

 § 43

Pieczęć Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd.

ROZDZIAŁ VII  Przepisy końcowe.

 § 44   

1.    Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2.    Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 45

Rozwiązanie Stowarzyszenia.
1.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3
     głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do 
     głosowania.
2.  W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję 
     Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3.    Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia                                                                                   Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

 § 46

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy „Prawa
o Stowarzyszeniach”.

 § 47

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji we właściwym Sądzie Rejestrowym.

   

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego